Pravidla, Terče

 

Ke stažení zde

 


Disciplína:

Malá odstřelovačka

ver.2015

 

Pravidla pro závody ve střelbě z malorážky s optickým zaměřovačem

 

A)  Všeobecná ustanovení

1.     Cílem je stanovit pravidla sportovní disciplíny imitující střeleckou práci odstřelovače v různých podmínkách jeho činnosti a to v dostupných střeleckých podmínkách pro závody pořádané sportovními střeleckými kluby tak, aby disciplína byla dostupná co nejširší skupině závodníků.

2.     Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky závodů bez rozdílu kategorií.

3.     Vztahuje-li se pravidlo na střelce praváky, vztahuje se jeho zrcadlový opak na střelce leváky.

4.     Funkcionářům a účastníkům závodu je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a dopingu. Nerespektování tohoto ustanovení je důvodem k diskvalifikaci.

5.     Závažná změna pravidel je možná pouze po dohodě s jejich autorem. Změna musí být veřejně oznámena nejméně 2 měsíce před započetím její platnosti. Pouze drobné změny v pravidlech jednotlivých položek je možno provést a změnu oznámit v příslušných propozicích do 14 dní před závodem.

6.     O případech, které nejsou popsány v těchto pravidlech, rozhoduje operativně na místě JURY a pokud není ustanovena, přejímá její pravomoc hlavní rozhodčí.

7.     Závodů se střelci účastní pouze na své vlastní riziko a jsou povinni nést veškerou odpovědnost za škody, které sami způsobí, nebo které jsou způsobeny jejich vybavením.

 

B)   Bezpečnost

1.     Pro zajištění bezpečnosti je třeba zacházet se všemi zbraněmi v areálu střelnice s maximální opatrností.

2.     Pohyb v prostorách střelnice je povolen pouze s vybitou zbraní a s otevřeným závěrem, pokud zbraň není uložena v pouzdru. Střelci jsou povinni používat barevné výstražníky. V pouzdře smí být uložena pouze vybitá zbraň.

3.     Povinností rozhodčích je mj. vyžadovat maximální kázeň ve všech prostorách střelnice. Střelci jsou povinni být jim v tom nápomocni.

4.     Kterýkoli z delegovaných rozhodčích může vzít do ruky zbraň a vybavení střelce bez jeho svolení, avšak s jeho vědomím a v jeho přítomnosti. Nikdo jiný se nesmí střelcova vybavení bez jeho svolení a bez jeho přítomnosti dotýkat. Výjimkou je stav bezprostředního ohrožení bezpečnosti.

5.     Za stav zbraně a vybavení nese plnou odpovědnost střelec. U osob nevlastnících ZP a střílejících pod dohledem musí být dohlížející osoba zapsána při prezenci ve startovní listině, přičemž pravomoci a odpovědnosti střelce přecházejí na ni v plném rozsahu.

6.     Zbraň je povoleno nabíjet pouze na palebné čáře, pouze po povelu NABÍJET a to maximálně počtem nábojů povelem stanoveným.

7.     V zájmu bezpečnosti může kterýkoli rozhodčí, ale i kterýkoli střelec, zastavit střelbu povelem STOP! VYBÍT! Tohoto povelu jsou povinni uposlechnout všichni střelci bez výjimky. Po tomto povelu jsou střelci povinni okamžitě přerušit střelbu, zbraň vybít a odložit. Dále pokračovat ve střelbě mohou až po povelu rozhodčího na střelišti NABÍJET! a START!

8.     Střelci i ostatní účastníci jsou povinni rozhodčího upozornit na situace, které by mohly být nebezpečné a nebo mohly zapříčinit nehodu.

9.     V případě neregulérních podmínek nebo podmínek ohrožujících bezpečný průběh závodu má JURY nebo hlavní rozhodčí právo závod přerušit nebo ukončit.

10.  Jakákoli manipulace se zbraní na střelišti v době, kdy je obsluha před palebnou čárou, je přísně zakázána. Nerespektování tohoto pravidla může být důvodem k diskvalifikaci a vykázání ze střelnice.

11.  Na střelišti, vždy po dokončení střelby, je závodník povinen zkontrolovat zbraň, zda je vybitá a zásobník, zda je prázdný. V zájmu bezpečnosti a pro snadnější kontrolu zbraně rozhodčím, je závodník povinen používat výstražný praporek do zbraňové komory (výstražný praporek lze vytvořit i svépomocí, například z papíru)

12.  Všichni závodníci a funkcionáři závodu jsou povinni používat na střelišti v době střelby chrániče sluchu. Toto se doporučuje i všem divákům.

13.  Pro ochranu zraku je střelcům důrazně doporučeno používat při střelbě ochranné brýle z netříštivého materiálu.

 

C)  Ustanovení pro střelnici

1.     Střelba probíhá výhradně ze střeliště na vzdálenosti do 50 m.

2.     Na střeleckém stanovišti smí být v době střelby pouze střelec, případně jmenovaná dohlížející osoba.

3.     Střelecké stanoviště mají být vybavena shodnými střeleckými podložkami chránícími proti chladu.

4.     Střelecká stanoviště musí být rozměrově shodná a musí disponovat shodným vybavením.

5.     Terče jsou atypické, určené pouze pro závody v této disciplíně

 

D)  Zbraň a vybavení

1.     Každý účastník závodu je hodnocen v celkovém pořadí závodu, bez rozdílu kategorií či vybavení.

2.     Při závodech je dovoleno používat pouze zbraně ráže .22LR. Každý střelec může v průběhu závodu používat pouze jednu zbraň. Pokud chtějí střílet dva střelci jednou zbraní, musí tuto skutečnost hlásit ještě před začátkem závodu – při prezenci. S jednou zbraní mohou střílet v závodě maximálně dva střelci.

3.     Pro závod je dovoleno použít jakoukoli jednoranovou, opakovací nebo samonabíjecí malorážku splňující bod 1. a 2. Zbraň, používaná pro závod, musí být bezpečná, tedy nesmí docházet k jejímu samovolnému spuštění při manipulaci. Bezpečnost zbraně může být rozhodčím překontrolována i v průběhu závodu.

4.     Střelecký řemen je možno používat jen v případě, že je součástí zbraně a svou montáží a provedením jej lze prokazatelně použít k přenosu zbraně standardním zavěšením na rameno. Tento řemen je možno používat pro zpevnění kterékoli střelecké polohy, avšak pouze standardním způsobem, tedy nikoli jím fixovat zbraň k podložce či jiné pevné opoře.

5.     Pevné podepření zbraně je povoleno pouze v oblasti předpažbí a to prostřednictvím dvojnožky namontované na zbrani. Po celou dobu závodu střelec smí používat pouze jednu dvojnožku. Používání třetí nohy je zakázáno. Žádná další pevná opora není povolena.

6.     Nepevnou oporu může své zbrani střelec vytvořit pouze částí svého těla, přičemž tuto část může improvizovaně podložit za pomoci vlastního oblečení a standardního vybavení odstřelovače, např. složená celta, bunda apod. (příklad: použití zadního „bagu“ je povoleno pouze tehdy, když na bagu leží střelcova ruka a zbraň se opírá pouze o tuto ruku – tato není považována za pevnou oporu) Střelcova poloha musí být natolik čitelná, aby mohl rozhodčí kdykoli v průběhu střelby jednoduše zkontrolovat dodržování pravidel. Dotek pažby a pevné opory (vyjma dvojnožky viz bod 5.) bude posuzován jako porušení pravidel. Zadní bag ani žádná jiná podložka či opora, která není součástí zbraně, nesmí být výškově stavitelná.

7.     Střelec může používat jako podložku pro střelbu vleže nebo kleče/sedě pouze standardní podložky, kterými bývají vybavena všechna střelecká stanoviště. Dále může použít své vlastní oblečení a standardní vybavení odstřelovače, jako je celta, karimatka, batoh či pouzdro na zbraň. Jiná podložka, která evidentně poskytuje výhodu stability zbraně čí adheze střelce ke zbrani či podlaze, je zakázaná,

8.     Optické zaměřovače je povoleno používat bez omezení přiblížení (doporučuje se přiblížení minimálně 6X), průměru objektivu, nastavení paralaxy a charakteru osnovy. Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou zakázány.

9.     Povoleno je sportovní, out-door nebo vycházkové oblečení. Žádná část oblečení nesmí svou konstrukcí, materiálem nebo dodatečnou úpravou poskytovat výhodu vyšší stability polohy nebo zbraně (například nesmí být vyplněna sypkým či jiným nepružným materiálem). Oblečení pro střelbu dle pravidel ISSF není povoleno, s výjimkou střeleckých brýlí a řemene, pokud tento slouží jako řemen nosný. (viz bod 3.). Rukavice je povolena jedna nebo pár, prstová, vycházkového nebo sportovního typu. Rukavice musí být vyrobena z měkkého poddajného materiálu a nesmí fixovat ruku ani zápěstí.

10.  Na zbraň není dovoleno montovat nebo z ní snímat jakékoli příslušenství v průběhu závodu, tzn. že střelec musí absolvovat celý závod s veškerým vybavením zbraně (včetně střeleckého řemenu).

11.  Veškeré používané vybavení střelce musí odpovídat standardním odstřelovačským praktikám. Pokud rozhodčí zjistí používání vybavení, doplňku nebo úpravy výzbroje a výstroje, která zjevně odporuje odstřelovačské praxi nebo je používána k získání nesportovní výhody v soutěži či její jednotlivé položce, může toto jednání trestat jako porušení pravidel soutěže a dané vybavení střelci zakázat.

 

E)   Polohy ke střelbě

1.     Střelba vleže

Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Opora předpažbí je možná (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a  4). Opora hlaviště je možná (viz Zbraň a vybavení, bod 5). Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány.

2.     Poloha vstoje

Poloha vychází ze standardní sportovní, resp. taktické, polohy. Paže, kterou střelec podpírá zbraň, se může opírat o střelcův trup nebo hřeben pánevní kosti. Pro stabilizaci  zbraně je možno použít řemen (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 3 ). Střelec při střelbě musí stát na podlaze střeliště nebo na střelecké podložce. Pro vylepšení stabilizace polohy je možno použít kovovou tyč na podstavci (imitující stromek), která musí stát volně na střeleckém stanovišti, bez doteku či jiné fixace k okolnímu vybavení stanoviště. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Není povoleno jakkoli pevně fixovat zbraň ke kovové tyči – použití řemene je povoleno, ale pouze v souladu s odstřelovačskou praxí. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů a nabíjení zbraně použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.

3.     Střelba vkleče nebo v sedě

Střelec se může rozhodnout, zda bude položku absolvovat vkleče nebo vsedě. Ve zvolené poloze však musí absolvovat celou položku.

·         Poloha vkleče

Poloha vychází ze standardní sportovní polohy. Pro stabilizaci  zbraně je možno použít řemen, případně další prostředky (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4). Speciální podložka pod nárt pravé nohy je zakázána, střelec však může podložku pod nárt vytvořit improvizovanými prostředky (viz Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, bod 5). Pro vylepšení stabilizace polohy je možno použít židli (imitující pařez), která je součástí vybavení střelnice. Pro pevnou oporu zbraně na židli je možné využít dvounožku (viz Zbraň a vybavení, bod 5), židlě se však smí dotýkat pouze dvojnožka. Žádná jiná část zbraně, ani sám střelec, se židle dotýkat nesmí. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.

·         Poloha vsedě

Poloha vychází z taktické polohy. Střelec sedí na zemi nebo podložce bez opěry zad, umístění nohou je libovolné, nohy se nesmí dotýkat jiné části střeliště kromě zeměnebo podložky. Paže držící zbraň se mohou opírat o střelcovy nohy nebo trup. Pro stabilizaci  zbraně je možno použít řemen, případně prostředky dle Ustanovení o střelnici, bod 3, Zbraň a vybavení, body 3 a 4. Pro vylepšení stabilizace polohy je možno použít židli (imitující pařez), která je součástí vybavení střelnice. Pro pevnou oporu zbraně na židli je možné využít dvounožku (viz Zbraň a vybavení, bod 5), židlě se však smí dotýkat pouze dvojnožka. Žádná jiná část zbraně, ani sám střelec, se židle dotýkat nesmí. Všechny další prostředky pro stabilizaci polohy a zbraně jsou zakázány. Z důvodu bezpečnosti je povoleno pro odkládání nábojů použití stolků nebo židlí, jimiž je střeliště jednotně vybaveno.

 

F)   Pozorování zásahů

1.     Pro pozorování zásahů, může střelec po celou dobu závodu používat pozorovací dalekohled. Jeho umístění a používání však nesmí rušit další střelce a nesmí mít vliv na zhoršení bezpečnosti na střelišti.

2.     Pozorování zásahů za účelem korekce střelby dalšími osobami (viz Bezpečnost, bod 2) je zakázáno.

 

G)   Průběh střelby a hodnocení

1.     O způsobu provedení závodu, polohách, počtu ran a časech na jednotlivé položky, informují pravidla níže a také budou informovat propozice vydané ke každému závodu. Obecně platí, že položky jsou stříleny v pořadí stanoveném těmito pravidly a po odstřílení každé položky všemi závodníky se provede vyhodnocení a vystaví se výsledky po dané položce. Tímto postupem se dosáhne vyššího psychického tlaku na závodníky, který je žádoucí pro ověření jejich schopností – a proto je nutné, aby kterýkoli organizátor soutěže tento postup dodržoval, pokud tomuto nebrání jiná vážná organizační omezení.

2.     Při zásahu čáry mezi hodnotami se započítává vyšší hodnota, při zásahu čáry mezi terčem a ne-terčem se započítává pouze hodnota zásahu ne-terče (Rukojmí). Při zásahu dvou terčů najednou (smajlíci) se započítávají oba zasažené terče. Pokud střelec zasáhne terč více zásahy, než je povolený počet, za každý zásah navíc se mu v dané položce škrtá zásah s nejvyšší hodnotou.

3.     V jednotlivých položkách vítězí závodník s nejvyšším procentuelním ziskem. Procentuelní zisk závodníka určuje poměr mezi dosaženým bodovým výsledkem a maximálním bodovým ziskem dané položky (viz bod 4.). Tento poměr se vyjadřuje procentuelně. (Například: když v položce č.1 je maximální bodový zisk 100b za absolutní nástřel a střelec získá bodů 95, pak jeho procentuelní zisk v této položce je 95%) V závodě pak vítězí závodník s nejvyšším součtem procent z jednotlivých položek. Pokud se závodník některé položky neúčastní, započítává se mu v této položce bodový zisk 0%. Pokud závodník dosáhne skóre vyšší, než je stanovené maximální (položka „Zátěž“), pak získává příslušný počet procent vyšší, než je 100%. V položce „zátěž“ je každému závodníkovi přičteno 50% k jeho výkonu a maximální výkon je stanoven na 250b, aby bylo dosaženo vyváženosti výkonů v této položce – ve srovnání s položkami ostatními.

·         V případě rovnosti procent na konci závodu, rozhoduje v případě střelců umístěných na 1. až 10. místě rozstřel (viz níže)

·         Procentuelní zisk se zaokrouhluje na desetiny procenta. (0,1%)

 

 4.     Maximální bodové zisky jsou stanoveny takto:

Položka 1. (Rukojmí):                     100b = 100%

Položka 2. (Timer):                         40b = 100%

Položka 3. (Zátěž):                         250b = 100% (+50% získává střelec automaticky)

Položka 4. (Polohy):                       100b = 100%

Položka 5_1 (Smajlíci):                   100b = 100%

Položka 5_2 (Rukojmí v oknech):    80b = 100%

Položka 5_3 (Tácek):                      100b = 100%

Položka 5_4 (Bobr):                       70b = 100%

Položka 5_5 (Napoleon):                90b = 100%

Položka 5_6 (Běžící terč):               50b = 100%

Položka 6. (Kolečka):                     100b = 100%

5.     Zahřívací (nástřelné) rány jsou v soutěži povoleny, ale pouze v rámci času vybraných položek. Zahřívací ranou nesmí střelec zasáhnout svůj ani soupeřův terč a také nesmí poškodit vybavení střelnice. (V případě zasažení papíru, na kterém je soutěžní terč, se tento zásah započítává jako soutěžní!) Položky, kde je možné použít zahřívací rány, jsou pouze tyto:

a.     1    Nástřel + Rukojmí (až po studené ráně)

b.    4    Polohy

c.     5_1 Smajlíci

d.    5_2 Rukojmí v oknech

e.     5_4 Bobr

f.     6     Kolečka

V žádné jiné položce není povoleno střílet více ran, než je stanovený počet ran soutěžních.

 

I)    Příprava před závodem

1.     Pravidla jsou vytvořena pro pořádání závodů klubem SSK Malá Odstřelovačka, ale mohou je se souhlasem klubu, v aktuální verzi, kompletní a beze změn, převzít kterékoli složky provozující sportovní střelbu. V případě převzetí pravidel jinou organizací, kontaktujte organizátory soutěže na adrese odstrelovacka@email.cz a vyžádejte si tabulku ve formátu MS Excel, připravenou pro pohodlné a přehledné zpracování výsledků v PC.

2.     Závodníci musí být včas seznámeni s propozicemi závodu, jeho průběhem a s veškerými případnými změnami proti propozicím.

 

J)    Závady

1.     V případě, že střelec, rozhodčí nebo kdokoli z účastníků zjistí na zbrani závadu ohrožující bezpečnost střelce a průběhu střelby, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit rozhodčímu na střelišti a tato zbraň nesmí být dále používána ke střelbě.

2.     V případě poruchy zbraně je závodník povinen zbraň odložit, aniž by s ní jakýmkoli způsobem manipuloval a zvednutím ruky přivolat rozhodčího na střelišti. V případě odstranitelné závady může střelec odstranit závadu sám na stanovišti za dohledu rozhodčího na střelišti a za dodržení všech bezpečnostních zásad, přičemž nesmí rušit ostatní střelce. Závadu může střelec rovněž odstranit s asistencí mimo střeliště v prostoru vyhrazeném pro manipulaci se zbraní za dodržení všech bezpečnostních zásad.

3.     Z hlediska průběhu závodu není na závady brán zřetel a závodníkovi nenáleží ani prodloužení času na položku, ani opakování položky.

4.     Nelze-li zbraň opravit a tato není k další střelbě způsobilá, může střelec se souhlasem rozhodčího na střelišti pokračovat ve střelbě jinou převzatou zbraní.

5.     V případě závady na zařízení střelnice má poškozený střelec nárok na prodloužení času střelby o čas nutný k odstranění závady nebo na opakování položky. Posouzení způsobu náhrady řeší hlavní rozhodčí. Při opakované závadě stejného charakteru v dalším průběhu závodu musí být způsob řešení náhrady shodný.

 

K)   Pravidla chování pro závodníky

1.     Všichni závodníci musí znát pravidla těchto závodů a musí být seznámeni s propozicemi závodu a provozním řádem dané střelnice.

2.     Všichni účastníci a činovníci závodu musí znát a dodržovat bezpečnostní ustanovení.

3.     Závodník je povinen se dostavit k závodu včas a řádně vybaven. U prezence předloží zbrojní průkaz a průkaz zbraně. V případě, že se jedná o osobu způsobilou střelby pouze pod dohledem, dostaví se k prezenci se svým dohlížitelem, který předloží uvedené doklady. Osoba uvedená jako dohlížející bude zapsána ve startovní listině.

4.     Na střelišti smí závodník komunikovat pouze s rozhodčím. Dohlížející osoba smí komunikovat se závodníkem pouze v rámci dodržení bezpečné manipulace se zbraní. Jakékoli vedení závodníka je zakázáno.

5.     V průběhu závodu může závodník opustit své stanoviště pouze se souhlasem rozhodčího na střelišti a po uvedení zbraně do bezpečného stavu.

6.     V blízkosti palebné čáry není dovoleno hlučné chování. Střelci a činovníci určení k práci na střelišti musí omezit hovor jen na nutné záležitosti. Pokud není na střelnici vyhrazen prostor pro diváky, jsou diváci z prostoru střeliště vyloučeni. V případě vyhrazeného prostoru pro diváky jsou diváci povinni se zdržovat pouze v tomto prostoru za dodržení podmínky minimálního hluku. Rozhodčí na střelišti je povinen zajistit mj. aby hluk od diváků byl minimální. Má právo rušící osoby napomenout, případně je vykázat z prostoru střelnice.

7.     Jestliže závodník nebo jeho dohlížitel poruší pravidla nebo se chová nesportovně, bude závodník potrestán

 • Napomenutím

 • Srážkou bodů na úrovni nejlepšího zásahu z položky, v níž došlo k provinění

 • Diskvalifikací

Napomenutí může provést kterýkoli člen JURY.

Srážku bodů může učinit rozhodčí na střelišti, zasedání JURY nebo hlavní rozhodčí. Potrestání diskvalifikací může uložit pouze zasedání JURY nebo hlavní rozhodčí. Srážkou bodů na úrovni nejlepšího zásahu z položky, v níž došlo k provinění, bude závodník potrestán:

 • Neodstraní-li vytknutou chybu (opětovné napomenutí ve stejné záležitosti)

 • Za opakované nesportovní chování

 • Vystřelí-li před povelem START po povelu NABÍJET

 • Vystřelí-li po povelu STOP před povelem VYBÍT.

8.     Diskvalifikací bude závodník potrestán:

 • Za úmyslné a vědomé porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem

 • Za závažné porušení bezpečnostních pravidel – pohyb po střelnici s nabitou zbraní, vystřelí-li před povelem NABÍJET nebo po povelu STOP, VYBÍT, ZBRANĚ ODLOŽIT – klasifikováno jako nedovolená manipulace se zbraní

 • V případě jakékoli manipulace s cizí zbraní bez vědomí jejího majitele. Výjimku tvoří odstranění bezprostřední nebezpečné situace.

 • V případě hrubého nesportovního chování.

 

L)    Přejímka vybavení

1.     Technickou přejímku zbraní, vybavení a výstroje střelce provádí jmenovaná přejímací komise, případně tým rozhodčích pověřený hlavním rozhodčím.

2.     Závodník je povinen se k technické přejímce dostavit včas, s veškerým a úplným vybavením, které bude v závodu používat. Za včasné odbavení u technické přejímky odpovídá závodník.

3.     Převzaté vybavení může být označeno vhodnými značkami.

4.     Na převzatém vybavení po přejímce již nesmí být nic měněno s výjimkou standardně nastavitelných nezaplombovaných dílů. Nepřevzaté vybavení nesmí být v závodě používáno. Za porušení tohoto ustanovení nese odpovědnost závodník – klasifikováno jako úmyslné a vědomé porušení pravidel ve snaze získat výhodu nesportovním způsobem.

5.     Součástí přejímky vybavení může být i kontrola bezpečnosti zbraně – zbraň nesmí samovolně spustit při manipulaci, ani při úderu dlaní do botky ve směru střelby.

 

M)   Protesty

1.     Protesty proti nedovolenému způsobu střelby nebo podmínkám závodu se podávají osobně, bezprostředně po zjištění předmětu protestu rozhodčímu na střelišti. Ve sporných případech protestu rozhoduje zasedání JURY.

2.     Protesty proti hodnocení a výsledkům se podávají hlavnímu rozhodčímu osobně do 30 min. po zveřejnění výsledků.

3.     Vklad při podání protestu je 50,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch organizátora závodu a závodník je potrestán napomenutím. V případě každého dalšího neoprávněného protestu v závodě je závodník potrestán srážkou 5% z celkového hodnocení.

 

N)    Zasedání JURY

1.     JURY je složena ze všech přítomných členů pořádajícího klubu (min. dvou).

2.     Řeší sporné záležitosti vzniklé v průběhu závodu, protesty a tresty vyjmenované pravidly.

3.     V případě, že při rozhodování nedojde ke shodě všech členů JURY, bude vždy rozhodnuto ve prospěch střelce (protestu).

4.     Proti výroku zasedání JURY není odvolání, proto by její členové měli postupovat nanejvýš uvážlivě, s nadhledem a s vyloučením emocí.

5.     Zasedání JURY je neveřejné.

 

O)    Propozice jednotlivých závodů

1.     Musí být zveřejněny nejpozději 2 týdny před datem konání závodu

2.     Musí obsahovat:

 • Jméno pořádající organizace

 • Datum, čas a místo konání závodu – doporučuje se uvést příjezdovou trasu

 • Způsob přihlášení – kontaktní údaje, termín přihlášek, výše startovného

 • Popis průběhu závodu - položky

 

P)   Organizace a průběh závodů, pořádaných klubem SSK Malá Odstřelovačka

Pro každý jednotlivý ročník je vypsáno celkem 6 ligových závodů. Každý závod v disciplíně Malá odstřelovačka je samostatným závodem. Konečná umístění v celkovém hodnocení každého ligového závodu se střelcům započítávají do seriálu „Liga v Malé odstřelovačce“ (dále jen „Liga MaO“).

Do ligy se započítávají výsledky (pořadí) ze všech vypsaných ligových závodů, přičemž 2 nejhorší výsledky se každému střelci na konci škrtají. Celkové pořadí v lize je stanoveno součtem dosažených nejlepších 4 pořadí  – vyhrává nejnižší součet. V případě shodného výsledku rozhoduje horší škrtnuté pořadí, poté lepší škrtnuté pořadí, poté rozstřel. Všem závodníkům, kteří se neúčastní příslušného závodu, se započítává shodně 1000 bodů – jakoby za umístění na tisícím místě.

 

Dle celkového hodnocení Ligy v Malé odstřelovačce je po posledním závodě vítězi předáván „Putovní pohár ligy v Malé odstřelovačce“, včetně pamětní knihy, do které se zapisují vždy tři nejlepší střelci daného ročníku ligy MaO. Nejlepších deset střelců celkového pořadí ligy MaO získává pamětní medaile „TOP 10“ a také pamětní trička, v případě nejlepších tří navíc s vyznačením konečného umístění. Nejlepších pět střelců v celkovém pořadí ligy MaO získává ligové diplomy. Tři nejlepší střelci celkového pořadí ligy MaO získávají pamětní poháry s vyznačením daného ročníku a dosaženého umístění.

 

Mimo ligu může být uspořádáno i několik dalších závodů. Tyto budou vyhlašovány pouze samostatně a nebudou do ligy započítávány,

 

Ligový závod je sestaven ze 6 položek, z nichž 5 je pevně stanovených (fixních) a jedna je losovatelná. Všechny položky se střílí na vzdálenost 50m. Losovatelné položky budou losovány před každým ligovým závodem systémem „jednou a dost“, tedy každá losovatelná položka bude střílena v rámci daného ročníku ligy pouze jednou. V případě, že jako poslední losovatelná položka zůstane „Tácek“, ale povětrnostní podmínky při posledním ligovém závodě nebudou umožňovat jeho použití, může být tento nahrazen jinou položkou, kterou určuje pořadatel.

 

Fixní položky:

1)     10 ran – „Studená rána + Rukojmí“, v celkovém čase 11 minut

Tento terč se skládá z terče pro „studenou ránu“ a devíti obrazců dvojic únosce-rukojmí, na každý obrazec vystřelí soutěžící pouze jednu ránu, zásah rukojmího (neterče) přebíjí zásah únosce (terče) – počítá se pouze záporné skóre. V případě, že střílí několik střelců s jednou zbraní, počítá se všem společně stejná hodnota první „studené“ rány, kterou vystřelí ten první ze střelců v pořadí.

Průběh:

Střelec se připraví na svém stanovišti. Po příslušném povelu je povinen v čase do jedné minuty bez jakéhokoliv nástřelu vypálit první a jedinou ránu na „studený terč“, který má pro jednodušší kontrolu bílý střed. Po vypálení této studené rány je střelec povinen okamžitě uvést zbraň do bezpečného stavu (vyjmutý zásobník, otevřený závěr, výstražník) a vstát od zbraně – to pro kontrolu, zda vystřelil pouze jednou. (v případě porušení této povinnosti střelci hrozí diskvalifikace) Po ukončení časového intervalu 1 minuta rozhodčí zkontrolují zasažení „studených“ terčů a položka pokračuje dále – v čase 10 minut má střelec libovolný nástřel (na nástřelný terč) a zbývajících 9 ran na terč „Rukojmí“. Pokud by se v terči pro studenou ránu objevily zásahy dva a více, počítá se vždy ten nejhorší!

 

2)     4 rány – Timer, v časovém limitu 3 sekundy/ránu

Terč pro tuto položku obsahuje 8 BR terčíků (dvě řady po čtyřech) označených postupně volacími znaky dle přiložené tabulky:

 

Písmeno

Slovo

Písmeno

Slovo

A

ALPHA

E

ECHO

B

BRAVO

F

FOXTROT

C

CHARLIE

G

GOLF

D

DELTA

H

HOTEL

 

Střelec střílí na povelem daný terč vždy jednu ránu (celkem 4), počítá se skóre pouze při zasažení správného terče a to v limitu 3 sekund, který odměří timer po povelu rozhodčího.

Průběh:

Každý střelec dostane své volací číslo (většinou od 1 do 10 dle použitého střeleckého stanoviště). Připraví se na svém stanovišti a vyčkává na povel ke střelbě. Povel rozhodčího se skládá z určení střelce, který má vystřelit, určení terče, který má střelec zasáhnout a povelu pro výstřel a ukončení střelby, který dává timer svým prvním a druhým pípnutím. (například: „střelec číslo dva, CHARLIE, PÍP – PÍP“). Střelec pokud dostane povel, musí v limitu stanoveném dvěma pípnutími timeru stihnout zasáhnout terč, který mu byl povelem určen. Pokud svou ránu nestihne, nebo zasáhne jiný terč, započítává se mu skóre nula. Časový limit pro výstřel je stanoven na 3 sekundy. Rozhodčí zajistí, aby nebyl jeden střelec nucen střílet hned dvakrát za sebou.

 

3)     3 rány – Zátěž

Zátěž je realizována formou držení vlastní zbraně na napnutých pažích (v případě žen mohou být paže pokrčeny a zbraň je držena ve vzduchu pouze na napnutých předloktích) po dobu 10 sekund. Střílí se na tři terče 8x5,5 s bílým středem – do každého terče pouze jedna rána. Měří se celkový čas provedení položky a výsledek se vypočítává podle speciálního vzorce. (zjednodušeně skóre5 / čas)

Průběh:

Střelec se připraví na stanovišti na položku (možno nabít náboje do zásobníku), Stoupne popřípadě sedne či klekne si na svém stanovišti, uchopí připravenou zbraň do rukou (otevřený závěr, zásobník mimo zbraň, komora i místo před komorou prázdné) a připraví se na položku. Jakmile je připraven, uvědomí rozhodčího a zvedne svou zbraň vodorovně nataženými pažemi (v případě žen předloktími) do vzduchu. Rozhodčí zareaguje na takto drženou zbraň povelem  „START“, kterým spouští měření času stopkami. Po uplynutí deseti sekund dá rozhodčí střelci povel. Po tomto povelu střelec položí zbraň do směru střelby a teprve poté může začít zbraň nabíjet. Střelec po nabití vypálí co nejrychleji tři rány na dané tři terče. S třetím výstřelem zastavuje rozhodčí stopky a sděluje střelci celkový naměřený čas. Výsledek této položky se následně vypočítá dle výše uvedeného vzorce.

 

4)     10 ran – Polohy, v celkovém čase 8 minut

Střílí se nejprve v poloze VSTOJE s oporou, 5 ran v čase 4 minuty na terč figura s kruhy (5 ran do jednoho terče). Dále pak v poloze VKLEČE/SEDĚ s oporou, 5 ran v čase 4 minuty na menší terč figura s kruhy (po jedné ráně do pěti terčů). Tyto dvě části jsou odděleny časem, potřebným na další přípravu a kontrolu předchozích terčů.

Průběh:

Střelec se připraví na stanovišti, po příslušném povelu střílí 5 ran na větší terč „figura“ z polohy vstoje. Pro vylepšení stabilizace polohy může použít tyč dle pravidel. Následuje pauza nutná pro přípravu na další střelbu a kontrolu terčů a po ní se pokračuje střelbou 5-ti ran v poloze vsedě/kleče, na pět menších terčů „figura“ (po jedné ráně do terče), kdy může střelec využít pro stabilizaci polohy jednu židli dle pravidel.

 

5)     LOSOVATELNÉ POLOŽKY

 

6)     5 ran – Kolečka, v celkovém čase 5 minut.

Terč ve formátu A4 obsahuje 15 různě velkých a dle toho bodovaných koleček. Střelec si může vybrat, která kolečka zasáhne. Skóre zasažených koleček se sčítá. Každé kolečko lze platně zasáhnout pouze jednou! Rána navíc znamená škrtnutí nejlepší rány.

Průběh:

Střelec po daném povelu střílí na daný terč 5 ran v celkovém čase do pěti minut. Každé kolečko může být platně zasaženo pouze jednou. V této položce je z taktického hlediska zakázáno používání pozorovacích dalekohledů pro všechny, kdo právě nestřílí.

 

Losovatelné položky:

5_1)      10 ran – Smajlíci v celkovém čase 10 min.

Terč obsahuje 36 odlišných „Smajlíků“ (liší se tvar nosu, očí a úst). Střelec si losuje obálku obsahující 10 smajlíků - jen tyto musí najít a zasáhnout – každého pouze jednou ranou. Není povoleno používat vlastní terč jako předlohu pro vyhledávání pozice daných smajlíků.

Průběh:

Závodník si vylosuje zalepenou obálku s 10 „smajlíky“, kterou smí otevřít až po povelu „Start“. Tímto povelem se rovněž spouští stopky. Úkolem je identifikovat určené „smajlíky“ na terčové ploše a zasáhnout je v limitované době. Závodník je povinen na vylosovanou obálku napsat své startovní číslo – pro následné počítání skóre.
Hodnocení: Zásah správného smajlíka na střed = 8 bodů, zásah správného smajlíka do černého okraje (5mm silný okraj) = 10b, chybějící zásah, nebo rána mimo = 0b, zásah nesprávného smajlíka kamkoli = -10b, zásah dvou smajlíků najednou = 0b (správný
+ nesprávný) nebo -20b (nesprávný + nesprávný)

 

5_2)      8 ran – Rukojmí v oknech, v celkovém čase 75 sekund

Terč obsahuje celkem 8 postav typu „Únosce“ (terč) mezi postavami typu „Rukojmí“ (neterč). Střelec se snaží zasáhnout všech 8 terčů v čase do 75 sekund.

Průběh:

Platný je jakýkoli zásah, kde alespoň část zásahu je v bodované oblasti terče. Zasažení neterče znamená záporné skóre, které přebije i skóre kladné v případě, že jsou zasaženy terč i neterč jednou ranou – počítá se pouze skóre záporné.

 

5_3)      6 ran – Tácek, v celkovém čase 10 min.

Pivní tácek je zavěšen volně na niti, na tácku je rozmístěno celkem šest kruhových zálepek, z každé strany tácku 3 zálepky. Celkem jsou na tácku tři zálepky velikosti 25mm (hodnota 25b), dvě zálepky velikosti 16mm (hodnota 10b) a jedna zálepka velikosti 12mm (hodnota 5b). Zásah je hodnocen (dle bodové hodnoty dané zálepky) jen při zásahu (poškození) zálepky zpředu (ze strany, na které je zálepka nalepena). Každá zálepka může být platně zasažena pouze jednou! Tato položka může být ve větrném závodě nahrazena jinou losovatelnou položkou a to i v průběhu závodu, ještě před započetím této položky.

Průběh:

Na tuto položku nastoupí střelec pouze se šesti náboji, které rozhodčí před položkou zkontroluje. Ostatní náboje musí být mimo dosah střelce.

 

5_4)      7 ran – Bobr, v celkovém čase 2 minuty. (libovolný počet ran)

Sedm terčíků typu BenchRest je ukrytých pod clonou (nejlépe čtverec či kruh z kartonu), jejíž průměr přesahuje terčíky, ale nepřesahuje horní hranu papíru A4, takže terče nejsou z polohy střelce viditelné, ale je možno tušit jejich umístění. Clona je před terčem držena pouze pomocí tří standardních dřevěných špejlí, umístěných vedle sebe (vzájemně se dotýkají), které jsou přilepeny lepící páskou na spodek clony a jejich druhý konec je taktéž lepící páskou přilepen na desku pod terči tak, aby clona terče spolehlivě zakrývala a mezi clonou a spodním uchycením špejlí byl u všech střelců stejný prostor, kde lze špejle střelbou zasáhnout a jejich zlomením odstranit clonu. (špejle mají označeno místo, kam přesně patří lepící páska) Špejle jsou umístěny šikmo pod úhlem cca 45st., nikoli svisle, aby mohla clona volně odpadnout. Hodnotí se nejhorší zásah v každém ze sedmi terčů.

Průběh:

Střelec v této položce střílí neomezený počet ran v časovém limitu 2 minuty. Střelec terče pod clonou nevidí, takže může buďto odhadovat, kde terče jsou a zasahuje je skrz clonu naslepo, nebo může střelbou poškodit špejle držící clonu tak, aby clona upadla a terče odkryla, a poté zasahuje terče přímo. Na konci jsou ve všech sedmi terčích zhodnoceny zásahy – v případě dvou a více zásahů v jednom terči, se započítává nejhorší rána. Rány mimo terče hodnoceny nejsou.

 

5_5)      9 ran – Napoleon, v celkovém čase 90 sekund (9x 10s)

Terčem je figura obsahující soustředné kruhy různých poloměrů a dle toho i hodnot. Střelci střílí celkem devět ran vždy na povel, každou ránu v čase do 10s. První tři rány z polohy vstoje bez pevné opory, další tři rány z polohy vsedě či kleče, bez pevné opory a poslední tři rány z polohy vleže, kde také není povolena pevná opora o dvojnožku, střílí se z klasické polohy s oporou pouze o loket. V této položce je pro stabilizaci střeleckých poloh možné používat střelecký řemen dle pravidel (viz Zbraň a vybavení, bod 4 a bod 10). Hodnotí se 9 ran v terči.

Průběh:

Střelci se připraví na stanovišti tak, aby mohli vystřelit celkem devět ran ze tří poloh, vždy jednu ránu na povel a to v čase do 10 sekund. Rozhodčí před každou ranou zavelí například: „ první ránu v poloze vstoje NABÍJET“, poté vyčká, než si střelci nabijí a následně velí například: „první ránu vstoje, v čase 10 sekund, START“ a tímto povelem spouští stopky a měří čas 10 sekund. V tomto čase musí střelec vystřelit na terč pouze jednu ránu z povelem dané polohy. Pokud střelec vystřelí na jeden povel dvakrát či vícekrát, za každou ránu navíc se mu škrtá nejlepší zásah v terči. Po uplynutí deseti sekund velí rozhodčí „STOP, zbraně vybít“ a jakákoli rána po tomto povelu je hodnocena jako rána navíc! Rozhodčí velí takovým způsobem, aby všichni střelci měli čas potřebný pro přebití další rány a případně změnu polohy. Na závady zaviněné nesprávnou manipulací se zbraní nebo na úpravy výstroje a vybavení není brán zřetel. Z hlediska bezpečnosti je povoleno zavřít závěr zbraně POUZE po povelu „Nabíjet“. Výjimku tvoří pouze zbraně samonabíjecí. Zde však nesmí být v zásobníku a komoře nabity více než tři rány celkem – aby při každé změně polohy zůstala zbraň bezpečná, komora i zásobník prázdný. V případě zbraní opakovacích a jednoranových, musí být po povelu „STOP, zbraně vybít“ závěr otevřen a jeho opětovné zavření (náboj v komoře či zásobníku povolen) je povoleno až po následujícím povelu „Nabíjet“. Puška musí po celou dobu provádění položky mířit bezpečným směrem. Porušení těchto pravidel může být důvodem k okamžité diskvalifikaci závodníka.

 

5_6)      6 ran – Běžící terč, za celkem 8 běhů terče

Terčem je figura „Únosce“ z terče položky „Rukojmí“, patrná v celém obrysu, zvětšená na šířku těla 55mm. Bodování terče je odlišné od položky „Rukojmí“ v tom, že zatímco hlava terče nabízí hodnotu 10b za střed, tělo terče má bodované zóny za 9b a méně. Tento terč se pohybuje po průseku širokém 3-3,5m rychlostí 0,3m/s (±10%). Průsek je na obou koncích ohraničen clonami, za které se terč při obrátce kompletně celý schová. Terč absolvuje celkem osm běhů průsekem bez zastavení, střídavě oběma směry. Během terče se rozumí pohyb mezi dvěma krajními polohami jedním směrem. První dva běhy jsou pouze ukázkové (střelba není povolena) a bezprostředně poté následuje šest běhů soutěžních. Střelec v průběhu soutěžních běhů střílí pouze šest ran v libovolný moment, nesmí však zasáhnout clonu na začátku nebo konci průseku. Započítává se pouze pět nejlepších zásahů v terči. V případě zásahu clony se jeden zásah střelci škrtá – a to vždy ten nejlepší ze započítaných.

Průběh:

Na položku nastupuje střelec pouze se šesti náboji. Další náboje nesmí být ve střelcově dosahu. Jakmile je střelec připraven, hlásí rozhodčí povel „Nabíjet“ a poté povel pro terčovou službu „BĚH“. V tuto chvíli se terč rozběhne a jeho první dva kompletní běhy jsou ukázkové. Ke konci druhého ukázkového běhu velí rozhodčí „START“ a v následujících šesti bězích střelec vypálí všech šest ran na svůj terč. Rozhodčí v průběhu střelby hlásí číslo aktuálního běhu, aby měl střelec lepší přehled o situaci. Po ukončení šestého soutěžního běhu velí rozhodčí „STOP“. Při rychlosti 0,33m/s trvá jeden běh cca 10 sekund. V průběhu jednoho běhu může střelec vystřelit vícekrát. Střelci se započítává pět nejlepších zásahů v jeho terči.

 

Q)   Stanovení pořadí

V každém závodě se vyhlašuje průběžné a celkové pořadí. Průběžná pořadí jsou vyhodnocována průběžně po každé položce, vždy na základě dosažených výsledků (procentuelní dosažení maximálního nástřelu). Dosažená procenta z jednotlivých položek se sčítají, vyšší součet odpovídá lepšímu umístění. V případě rovnosti součtu procent rozhoduje pro střelce na prvních deseti místech rozstřel, jehož pravidla se stanovují níže.

 

R)   Rozstřel

Rozstřel určuje konečné pořadí mezi dvěma a více závodníky, kteří se umístí do 10. místa na společné pozici (se stejným součtem procent v položkách závodu - 6 položek). Každý střelec střílí na vlastní zápalku. Vyhrává ten, kdo oznámí platný zásah dříve.

Průběh:

Rozstřelovaní střelci se připraví na svém stanovišti tak, že závěr zbraně je otevřen, komora i místo před komorou jsou prázdné a zásobník s náboji nebo náboje samotné volně leží připraveny vedle zbraně. Pro každého střelce bude připravena jedna zápalka (ve stojánku). Po povelu „START“ se střelci snaží co nejdříve zasáhnout střelbou svou zápalku. Jakmile si je střelec jistý, že je jeho zápalka zasažena, oznámí tento fakt povelem „STOP“, čímž daný rozstřel končí. Hodnocena je zápalka pouze u toho střelce, který první hlásil „STOP“. Pokud je zásah platný, tedy střela zanechala na zápalce alespoň viditelný otisk, tento střelec vítězí. Pokud na dané zápalce není platný zásah, tento střelec prohrál. V případě rozstřelu mezi třemi a více střelci najednou, v rozstřelu pokračují dále pouze zbylí střelci. Pokud při zásahu, který poškodil posuzovanou zápalku, zasáhl střelec také plech chránící zápalkový stojánek (plech je pro čitelnost zásahu přelepený páskou) je tento zásah počítán jako NEplatný a střelec prohrál. Samotný zásah tohoto plechu bez poškození zápalky je brán jako rána mimo.

 

 

Disciplína „Malá odstřelovačka“ vznikla v roce 2006 a jejími tvůrci jsou Robert Chlapek, Jan Tesař a Ivan Tůma. V roce 2008 byla poprvé uspořádána celoroční „Liga v malé odstřelovačce“ v podobě samostatně hodnocených šesti ligových závodů, jak je tomu dodnes.

 

Autorem aktuální verze pravidel je sdružení SSK Malá Odstřelovačka (IČO 22898875), které také pořádá veškeré soutěže v této disciplíně, včetně celoroční „Ligy v malé odstřelovačce“.

 

Kontakt: odstrelovacka@email.cz , www.ODSTRELOVACKA.cz

 


Terče

Položka č.1 Studená rána + Rukojmí Formát A3
Položka č.2 Timer Formát A4
Položka č.3 Zátěž Formát A4
Položka č.4 Polohy Formát A4
Položka č.5_1 Smajlíci (los) Formát A4
Položka č.5_2 Rukojmí v oknech (los) Formát A3
Položka č.5_3 Tácek (los)

Pouze foto

(pivní tácek)

Položka č.5_4 Bobr (los) Formát A4
Položka č.5_5 Napoleon (los) Formát A3
Položka č.5_6 Běžící terč (los)

Formát A4

Položka č.6 Kolečka Formát A4

 

Příslušný soubor stáhnete po kliknutí na ikonku (vedle jeho názvu).

Soubory jsou ve formátu .pdf. K jeho otevření je nutné mít nainstalovaný minimálně prohlížeč Adobe Acrobat Reader (tento je dostupný na internetu zdarma)

 


HOME

Powered by TELE3 s.r.o.